Sprawozdania z działalności

Statut Fundacji „Moja przyszłość”

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1

 

 1. Fundacja ”Moja przyszłość”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Prysak, Krystiana Kroczek, Bogusławę Nidecką, Magdalenę Kuboszek zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patryka Miodońskiego w kancelarii notarialnej w Cieszynie, przy ul. Menniczej 1 w dniu 30.08.2016 r.

 

§2

 1. Siedzibą Fundacji są Marklowice Górne
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§5

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności profilaktycznej, socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, oświatowo-kulturalnej, psychologicznej, obywatelskiej  na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym oraz w trudnej sytuacji życiowej  w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, rodziny zastępcze i adopcyjne, rodziny przeżywające kryzysowe sytuacje, osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. Ponadto prowadzenie poradnictwa w formie profilaktyki, psychoedukacji, terapii i psychoterapii, doradztwa zawodowego  wspieranie procesów rozwojowych, wyboru drogi zawodowej dzieci i młodzieży, osób dorosłych. Promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ekologicznego stylu życia.
 2. Celem fundacji jest także wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata oraz promowanie idei wolontariatu, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

 §6

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.    Prowadzenie działalności edukacyjnej, psychologiczno – terapeutycznej, socjoterapeutycznej w formach m.in. takich jak: prowadzenie świetlic środowiskowych, centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej , prowadzenie i organizacje pieczy zastępczej.

b.    Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej poprzez organizację aukcji, giełd pracy, przeglądów, konkursów, wystaw, tworzenie miejsc służących wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,, .

c.    Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału dzieci i młodzieży poprzez socjoterapię, reedukację, szkolenia, prowadzenie szkół, placówek kształcenia ustawicznego, świetlic, szkół specjalnych, obozów socjoterapeutycznych,

d.    Prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej.

e.    Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i szkoleniowej, doradczej, wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie powstawania i prowadzenia  spółdzielni socjalnych. Doradztwo zawodowe, coaching, wspieranie rozwoju.

f.     Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac dzieci, młodzieży, dorosłych  w kraju i za granicą, kampanii społecznych.

g.    Organizowanie imprez, spotkań, przeglądów, warsztatów o charakterze integracyjnym dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym szczególnie osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aspektu środowiska  lokalnego.

h.    Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne i fizyczne w formie organizowania działań o charakterze terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, rekraacyjnych pokazujących wartość zdrowia i uczących sposobów dbania o własne zdrowie. Stwarzanie okazji do aktywnego działania na rzecz zdrowia.

i.      Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

j.      Fundowanie stypendiów oraz innej doraźnej lub długofalowej pomocy, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

k.    Działanie na rzecz poprawy warunków życia osób, w szczególności dzieci w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację zbiorek publicznych.

l.      Działanie na rzecz pomocy rodzicom, których dzieci wymagają specjalnej troski, rodzinom zastępczym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez pomoc materialną, szkoleniową, doradczą,

m.   Organizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, klubów pracy, warsztatów, praktyk zawodowych, staży i innych form aktywizacji osób niepełnosprawnych,  i wykluczonych społecznie oraz z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, uzależnionych, działanie na rzecz reintegracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

n.    Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

o.    Prowadzenie poradni , gabinetów specjalistycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych, poradnictwo dietetyczne i psychodietetyczne

p.    Prowadzenie ośrodków wsparcia i leczenia w trybie dziennym lub/i całodobowym wsparcia i terapii dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami, uzależnieniami lub w trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych.

q.    Prowadzenie interwencji kryzysowej w formie gabinetowej i całodobowej

r.     Prowadzenie działań profilaktycznych, zapobiegawczych i interwencyjnych głównie skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w kryzysie.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 §7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji od osób prawnych,
 3. zbiórek publicznych,
 4. majątku fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych,.
 6. pozyskanych grantów

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

§9

 

1.    Przedmiotem nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego  jest:
PKD 10. 31. Z – Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
PKD 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw
PKD 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
PKD 10.71. Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.72.Z – Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.73. Z  – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
PKD 10.62.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
PKD 10.63.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy
PKD10 . 84.Z – Produkcja przypraw
PKD. 10.85. Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
PKD. 10.86. Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetyczne
PKD 10.89. Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 32.13. Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 85.10.Z –  Wychowanie przedszkolne
PKD 84.23.  Z – Wymiar sprawiedliwości
PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
PKD 86. 22.Z – Działalność lekarska specjalistyczna
PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 87.20.Z –  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.Z –     Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

2.    Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego

3.    Cały dochód z działalności pożytku publicznego przeznaczony być może wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji

4.    Zarząd decyduje i prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w poszczególnych dziedzinach działalności.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Rada Fundacji

 

§11

 

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się od 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 9. śmierci członka.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

§12

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

  

§13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

Zarząd Fundacji

 

§14

 1. Zarząd składa się z minimum 3 osób w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu,
 8. odwołania przez Radę Fundacji.
 9. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

  

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • podejmuje decyzję o tworzeniu oddziałów
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 • wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 • Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§16

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 §18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.